w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Przemoc w rodzinie
large small default
PDF Drukuj Email

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

 • współmałżonkowie
 • partnerzy w związkach nieformalnych
 • dzieci
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych…

Inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…
 • niszczenie rzeczy osobistych
 • demolowanie mieszkania
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
 • zmuszanie do picia alkoholu
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, pedagog szkolny, lekarze.

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800- 2200, w niedziele i święta w godzinach 800- 1600), tel.(22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700- 2100).
 • Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Lipiu działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 27 września 2011  roku  w siedzibie Urzędu Gminy w Lipiu ul. Częstochowska 29 odbyło się pierwsze posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego Zarządzeniem Nr 0050.85.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/71/2011 Rady Gminy Lipie  z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipiu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Słąskiego z 12 lipca 2011r.  Nr148, poz.2757.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego

ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
Tel. 34/3188033 do 35 w.52

Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - pobierz