w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna Obowiązki świadczeniobiorców
large small default
PDF Drukuj Email

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej
są zobowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Decyzja w sprawie przyznania świadczeń podejmowana jest po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Rodzinny wywiad środowiskowy

• przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zgłaszającej się o pomoc,

• jego celem jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin,

• aktualizację wywiadu sporządza się w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny oraz gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie,

• w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych,

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ,
który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej,
dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Kontrakt socjalny

To pisemna umowa zawierana przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc. Spisywany jest w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Zawiera m.in. wyliczenie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które osoba lub rodzina chcąca poprawić swoją sytuację powinna podjąć.


Odmowa przyznania świadczenia


Podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mogą stanowić:

  • brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,
  • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego,
  • niedotrzymywanie postanowień kontraktu socjalnego,
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych,
  • odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną oraz brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

Ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego może nastąpić w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego:

  • marnotrawienia przyznanych świadczeń,
  • celowego niszczenia przyznanych świadczeń,
  • korzystania z przyznanych świadczeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
  • marnotrawienia własnych zasobów finansowych,
  • stwierdzonych   dysproporcji    między    udokumentowaną  wysokością  dochodu  a faktyczną sytuacją majątkową osoby lub rodziny.