w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Projekty UE
large small default
PDF Drukuj Email

belka

 1. Tytuł projektu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz Centrum Usług Społecznościowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
 2. Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie
 3. Źródło finansowania:
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.
 4. Okres realizacji: lata 2020-2022
 5. Krótki opis projektu:
  Przedmiotem projektu jest wykonane prac budowlanych związanych m.in. z nadbudową i przebudową budynku byłej szkoły w Zimnowodzie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i Centrum Usług Społecznościowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 6. Zakładane efekty, główne korzyści:
  Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do mieszkalnictwa socjalnego i usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. na terenie Gminy Lipie poprzez adaptację zdegradowanego budynku na cele mieszkań socjalnych i Centrum Usług Społecznościowych w Zimnowodzie.
  Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową, w ramach projektu komplementarnego realizowanego z EFS.
  Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie mieszkania oraz wsparcia w ramach działalności Centrum Usług Społecznościowych.
  Poprawa warunków mieszkaniowych wraz z jednoczesną aktywizacją zawodową i integracją społeczną osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym: lokatorów mieszkań socjalnych) będzie stanowiło efekt / wartość dodaną realizowanych przez Beneficjenta projektów łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W rezultacie projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej grupy docelowej. Przedsięwzięcie wpłynie na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących marginalizację, czy ubóstwo oraz wykluczenie społeczne.
 7. Wartość projektu i dofinansowanie:
  Wartość całkowita projektu: 2 455 942,22 zł, w tym: koszty kwalifikowane: 2 203 520,41 zł.
  Dofinansowanie z UE/ EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020: 1 393 748,12 zł (57%)
 8. Lokalizacja projektu: miejscowość: Zimnowoda, Gmina Lipie.

 

Zdjęcie nr 1 Budynek Zimnowoda front

Zdjęcie nr 2 Budynek Zimnowoda tył

Zdjęcie nr 3 Budynek Zimnowoda prace