w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Urząd Gminy Deklaracja dostępności
large small default
PDF Drukuj Email
Urząd Gminy Lipie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej: http://www.lipie.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-04.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-24, aktualizacja: 2023-30-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. część informacji umieszczonych w postaci skanów w formacie pdf jest niedostępna.
  2. Brak opcji skorzystania z czytnika treści.
  3. Zdjęcia nie zawierają tekstu alternatywnego.
  4. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności ;
  2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej ;

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Karpik, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 318 80 32 wew. 36.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lipie położony jest w centrum miejscowości przy ul. Częstochowskiej 29.
W obiekcie występują bariery architektoniczne, wynikające głównie z ograniczeń techniczno-konstrukcyjnych obiektu. Budynek został zbudowany w latach 60. XX w. W obiekcie pierwotnie mieściła się siedziba gminy, a część pomieszczeń wykorzystywano na inne cele, w tym mieszkania służbowe czy siedziby innych instytucji. Budynek jest połączony przejściem na pierwszym piętrze z częścią oddaną do użytku w latach 90. XX w, która była wykorzystywana do 2001 roku jako pomieszczenia szkolne. Aktualnie w tej części na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia Urzędu, a na parterze mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i parkingu. Wejście jest widoczne na tle fasady, barierę architektoniczną stwarzają schody wejściowe. Do budynku prowadzą schody siedmiostopniowe wyposażone w poręcz oraz dwuskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. Oprócz wejścia głównego budynek posiada dwa inne wejścia – sąsiadujące z głównym, patrząc od drogi po prawej stronie - do którego również prowadzą schody siedmiostopniowe wyposażone w poręcz, a także wejście boczne z lewej strony - od strony ośrodka zdrowia – wejście podwyższone (półstopień), za jednoskrzydłowymi drzwiami, znajdują się czterostopniowe schody, które trzeba pokonać, aby dojść do pomieszczeń biurowych. Obiekt nie jest wyposażony w podjazd oraz podnośnik. Dwukondygnacyjny budynek Urzędu nie posiada windy. Przemieszczanie się na piętro możliwe jest wyłącznie po schodach (schody dwubiegowe, w tym dwubiegowe zabiegowe wachlarzowe). Z uwagi na brak windy, dostęp do pomieszczeń budynku, w tym znajdujących się na pierwszym piętrze, dla części osób ze szczególnymi potrzebami nie został zapewniony. W przestrzeniach komunikacyjnych budynku występują różnice w szerokości i wysokości (w niektórych miejscach wysokość nie przekracza 175 cm). W ciągach korytarzy występują różnice wysokości poziomów podłogi, są one niwelowane za pomocą stopni i schodów. W budynku nie ma toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami. Na chwilę obecną w budynku nie ma udogodnień w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak urządzeń wspomagających słyszenie. Na teren budynku Urzędu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na ogólnodostępnym parkingu przy budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak tłumacza języka migowego i możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W celu dostosowania obiektu do wymogów związanych z zapewnieniem dostępności w 2021 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Lipie. Prace projektowe zostaną sfinalizowane w 2022 roku. Obecnie trwają również przygotowania m.in. do udostępnienia usług tłumacza PJM online oraz montażu urządzeń wspomagających słyszenie, a także zapewnienia dostępności informacji do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Urzędzie Gminy Lipie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego odbywa się online. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza można skorzystać na dwa sposoby:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Urzędu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem, który będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z domu lub innego miejsca, za pomocą sprzętu komputerowego wyposażonego w kamerę (komputer stacjonarny, laptop, tablet) oraz dostęp do internetu. W tym przypadku usługa dostępna jest z poziomu strony internetowej gminy - po kliknięciu w ikonę przedstawiającą dwie dłonie. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego, który pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu.

Pętle indukcyjne

Dla osób słabosłyszących, w tym posiadających aparaty słuchowe, udogodnienie stanowią   pętle indukcyjne. W Urzędzie zamontowano pętle indukcyjne stacjonarne, które znajdują się w trzech pomieszczeniach bezpośredniej obsługi klientów, tj. w pok. nr 14 – Kasa, w pok. nr 22 – Ewidencja ludności/Dowody osobiste oraz w pok. nr 21 – Ochrona środowiska. Dodatkowo Urząd posiada trzy pętle indukcyjne przenośne. Jedna z nich znajduje się w sekretariacie Urzędu, ale w razie potrzeby może być użytkowana także w innych pomieszczeniach. Pętla na w sekretariacie posiada dodatkową słuchawkę, dzięki czemu korzystać z niej mogą także osoby słabosłyszące, które nie posiadają aparatu słuchowego.

Lupy optyczne

Wsparcie dla osób słabowidzących w sytuacji, gdy muszą one zapoznać się z dokumentami w formie papierowej napisanymi stosunkowo małym drukiem (np. różnego rodzaju wnioski), stanowią będące na wyposażeniu Urzędu lupy optyczne. Każda z nich posiada powiększenie 3-krotne, 5-krotne i 7-krotne oraz funkcję podświetlenia diodą typu LED.

W celu dostosowania obiektu do wymogów związanych z zapewnieniem dostępności w 2021 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Lipie. Prace projektowe zostały sfinalizowane w 2022 roku. Obecnie Urząd poszukuje środków zewnętrznych celem realizacji prac budowlanych. Trwają również prace zmierzające m.in. do uruchomienia nowej dostępnej strony internetowej gminy (www.lipie.pl), a także kolejnych funkcjonalności w zapewnienia dostępności informacji do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych.