w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Projekty UE
large small default
PDF Drukuj Email

Projekt unijny RZ

  1. Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

  2. Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie

  3. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  4. Okres realizacji: lata 2018-2019

  5. Krótki opis projektu: Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy) wraz z wymianą wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy. Inwestycja jest kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020 realizowanego w latach 2017-2018, pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy - etap I

  6. Zakładane efekty, główne korzyści:

Celem głównym projektu jest: Wzrost udziału ludności gminy Lipie korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym inwestycją.

 

Wartość całkowita projektu: 2 984 661,12 zł, w tym: koszty kwalifikowane:  2 426 553,76 zł. Dofinansowanie UE w ramach RPO WSL 2014-2020: 999 982,80 zł