w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Projekty UE
large small default
PDF Drukuj Email

pozytywna1

Gmina Lipie realizuje inwestycję pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy - etap I”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita: 5 888 770,28

Koszty kwalifikowane: 4 791 549,50

Dofinansowanie EFRR: 4 072 817,08

Głównym celem projektu jest: Wzrost udziału ludności gminy Lipie korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianie wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy oraz Lipie (ul. Dolna) w gminie Lipie (etap I).

Przedsięwzięcie obejmuje:

Zadanie 1. Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna:

  • Sieć kanalizacji sanitarnej
  • Przyłącza kanalizacyjne
  • Rurociąg tłoczny
  • Przepompownie ścieków
  • Roboty odtworzeniowe

Zadanie 2. Roboty budowlane - wymiana wodociągu z rur AC na rury PE:

  • Sieć wodociągowa
  • Przepięcia przyłączy wodociągowych

Zadanie 3. Nadzory:

  • Nadzór autorski
  • Nadzór archeologiczny
  • Nadzór inwestorski.

Ścieki będą odprowadzane do biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków, oddanej do użytku w 2005r. o przepust. 500 m3/dobę, zlokalizowanej w Lipiu.

W wyniku projektu zwiększy się udział ludności gminy Lipie korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 91/271/EWG, a w konsekwencji nastąpi zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego (zwłaszcza wód).

Planowany termin zakończenia inwestycji: 29.06.2018 rok.