w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Urząd Gminy Urząd Stanu Cywilnego
large small default
PDF Drukuj Email

URZĄD STANU CYWILNEGO Kierownik USC - Ewa Brzózka pok. nr 23 42-165  ul. Częstochowska 29 tel. (034) 318 80 32-35 wew. 44 realizacja zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • Zawarcie małżeństwa. Wymagane dokumenty:- panna/kawaler:odpisy skrócone aktów urodzenia, dowody osobiste,- rozwiedzeni dodatkowo:odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,- wdowiec/wdowa dodatkowo:odpis skrócony aktu zgonu małżonka,odpis skrócony aktu poprzedniego małżeństwa. Opłata skarbowa: sporządzenie aktu 84 zł.
 • Rejestracja urodzeń. Wymagane dokumenty:karta zgłoszenia urodzenia noworodka,odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,dowody osobiste rodziców dziecka. W przypadku urodzenia dziecka przez pannę - odpis skrócony aktu urodzenia matki.
 • Rejestracja zgonów: Wymagane dokumenty:karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,dowód osobisty osoby zmarłej,w przypadku zgonu mężczyzny w wieku do 50 lat książeczka wojskowa.
 1. Wydawanie decyzji i postanowień zezwalających na:
 • zawarcie małżeństwa przed upływem ustalonego okresu wyczekiwania,
 • sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
 • uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, 
 • przeglądanie ksiąg, 
 • zarejestrowanie w polskich księgach urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiłyza granicą  i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, 
 • transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą lub wzmianki dodatkowej,  wpisywanie treści wypisów do ksiąg stanu cywilnego z księgi utraconej, 
 • zastąpienie zniszczonej lub jej części odpisem /wtóropisem/,
 1. Przyjmowanie oświadczeń o:
 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 
 • wstępowaniu w związek małżeński, 
 • wyborze nazwiska, jakie będą nosić po zawarciu małżeństwa mężczyzna, kobieta, dzieci, 
 • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • uznaniu dziecka, 
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki, 
 • zmianie imienia dziecka przed upływem 6-ciu miesięcy od daty sporządzenia aktu, 
 • wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego.
 1. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów:
 • wydawanie odpisów z aktu stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanym wpisie lub braku wpisu,   o braku księgi lub aktu,
 • występowanie z wnioskiem o unieważnienie aktu w przypadku istnienia dwóch lub więcej aktów dot. tej samej osoby, stwierdzających to samo zdarzenie, 
 • odnotowywanie w aktach wzmianek dodatkowych i przypisków, 
 • przekazywanie zawiadomień do innych USC oraz określonych w przepisach organów i instytucji   o sporządzanych aktach i zmianach w tych aktach, 
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną obywatela polskiego do czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego za granicą, 
 • prowadzenie akt zbiorowych.
 1. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 1. Dbanie o należyte przechowywanie, zabezpieczenie i konserwację ksiąg stanu cywilnego,  skorowidz oraz akt zbiorowych.