Drukuj
Wpisany przez Ilona Kubicka   

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu ponownie informuje, że wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipie na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą od 01 września 2019r. do 15 września 2019 r

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota  528,00 zł netto. Obliczając wysokość dochodu pod uwagę bierze się dochód wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. dochód osiągnięty w m-cu sierpniu 2019 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony.

W przypadku:

  • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,

  • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
  • kolegiów pracowników służb społecznych,

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia15 października 2019 roku.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

  1. całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, udziału w wycieczkach i obozach, "zielonej szkole" organizowanych przez szkołę.

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, encyklopedii i słowników, lektur i opracowań szkolnych, przyborów szkolnych, plecaków, odzieży i obuwia sportowego /po 1 sztuce na semestr/, innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół związanych ze specyfiką szkoły, mebli: biurko, krzesło do biurka, abonamentu internetowego.

  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności: pokrycia kosztów zakwaterowania
    w bursie, internacie; pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu dowodów potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności, imiennych: faktur, rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń
ze szkoły itp.

W zakładce Pomoc społeczna - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym znajduje się formularz wniosku oraz zaświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełniania wniosku lub dołączenia odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
pod numerem 34 / 318 80 33 do 35 w. 51, 52 lub kontakt osobisty.

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA